Συμβουλές για διανομείς λογισμικού

Χρήσιμες συμβουλές για διανομείς λογισμικού που υπάγεται στην άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL) & ΆΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ v. 1.2 ( EUPL )

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα, που μπορεί να ανακύψουν, αν διανέμετε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση σχετικά με την διανομή κώδικα υπαγόμενου την άδεια GNU GPL, θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και τον Οδηγό HOW-TO σχετικά με την άδεια GNU GPL του Ιδρύματος FSF.

Όσα ακολουθούν δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Σε περίπτωση που έχετε σχετικές απορίες θα ήταν σκόπιμο να απευθυνθείτε σε νομικό σύμβουλο.

Βασικές Κατευθύνσεις:

1. Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι διαθέσιμος στους χρήστες.

2. Θα πρέπει να ελέγξετε αν εσείς είστε ο μοναδικός κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού. Αν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε Ελεύθερο Λογισμικό, του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτους, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει την ανάλογη αναφορά.

3. Θα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσο διανέμετε την σωστή έκδοση του πηγαίου κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας που διατίθεται θα πρέπει να είναι ταυτόσημος με τον πηγαίο κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του εκτελέσιμου (δυαδικού).

4. Θα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί ο πηγαίος κώδικας κάθε έργου που έχει παραχθεί από κώδικα υπαγόμενο στην άδεια GNU GPL (Η απλή αναφορά των στοιχείων GNU-GPL τρίτων δεν αρκεί).

5. Θα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσο έχετε συμπεριλάβει τα απαραίτητα “scripts” για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης.

6. Σε περίπτωση που διατίθεται και η αλυσίδα εργαλείων (toolchain), η οποία τυγχάνει να περιέχει εργαλεία που υπάγονται στην άδεια GNU GPL (όπως ο μεταγλωττιστής GCC), θα χρειαστεί να ελέγξετε κατά πόσο διατίθεται ο πηγαίος κώδικας και γι’ αυτά τα εργαλεία.

Πριν από την διανομή του προϊόντος:

1. Θα πρέπει να ελέγξετε αν σύμφωνα με τις συμβάσεις αγοράς, που σας δεσμεύουν, o προμηθευτής οφείλει να γνωστοποιήσει την ύπαρξη λογισμικού που υπάγεται στην άδεια GPL.

2. Θα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσο οι προμηθευτές σας παρέχουν όλο το υλικό που χρειάζεστε για να συμβαδίζετε με την άδεια GNU GPL.

3. Θα ήταν σκόπιμο να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση αθέτησης των όρων χρήσης της άδειας GPL, από μέρους των προμηθευτών, υπάρχει ρήτρα υποχρέωσης αποκατάστασης σε εύλογο χρόνο διάστημα.

Κατά την διανομή του προϊόντος:

1. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι μαζί με το προϊόν υπάρχει και ένα αντίγραφο της άδειας GNU GPL.

2. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι μαζί με το προϊόν διατίθεται και κάποιο αντίγραφο του πηγαίου κώδικα καθώς και ότι υπάρχει η επιλογή, μέσω έγγραφης προσφοράς, για τη λήψη του πηγαίου κώδικα σε ένα άλλο υλικό μέσο, όπως ένα CD ROM, με κόστος που περιλαμβάνει μόνο την παραγωγή και τη μεταφορά.

3. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ένας υπερσύνδεσμος που επιτρέπει το “κατέβασμα” (download)) του πηγαίου κώδικα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την έγγραφη προσφορά αποστολής του πηγαίου κώδικα σε ένα φυσικό υλικό μέσο μεταφοράς. Όμως, η έγγραφη προσφορά μπορεί να συνοδεύεται από την αναφορά στον τάδε δικτυακό τόπο για “κατέβασμα” του πηγαίου κώδικα.

4. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι αν διανέμετε τα δυαδικά (εκτελέσιμα) αρχεία μέσω Internet θα πρέπει να φιλοξενείτε τον πηγαίο κώδικα στον ίδιο “server”.

Μην παραλείψετε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό HOW-TO του FSF, ο οποίος παρέχει σύντομες και σαφείς οδηγίες για την ορθή χρήση της άδειας GNU GPL.

Η άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») ισχύει για κάθε έργο που καθίσταται διαθέσιμο υπό τους όρους της άδειας EUPL. Πιο αναλυτικές πληροφορίες στο https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl.