Συμβουλές για χρήστες GNU/GPL

Χρήσιμες συμβουλές για τους χρήστες λογισμικού με άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)

Oι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα, τα οποία παρουσιάζονται στο λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Λεπτομερέστερη πληροφόρηση για την άδεια GNU GPL παρέχεται στις  Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την άδεια GNU GPL, τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε. Οι ακόλουθες οδηγίες δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Αν έχετε σχετικές απορίες, θα ήταν σκόπιμο να απευθυνθείτε σε νομικό σύμβουλο.

Βασικές Κατευθύνσεις:

1. Θα πρέπει να ελέγξετε αν το συγκεκριμένο λογισμικό συνοδεύεται και από κάποιο αντίγραφο της άδειας GNU GPL.

2. Θα πρέπει να ελέγξετε αν μαζί με το λογισμικό διατίθεται και κάποιο αντίγραφο του πηγαίου κώδικα ή αν υπάρχει η επιλογή για τη λήψη του πηγαίου κώδικα σε ένα άλλο υλικό μέσο, όπως ένα CD ROM, με κόστος που περιλαμβάνει μόνο την παραγωγή και τη μεταφορά.

3. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας δεν επικαλείται οτι έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, στην περίπτωση που το λογισμικό περιέχει και κώδικα που έχει δημιουργηθεί από τρίτους.

Λεπτομερέστερες Οδηγίες:

1. Θα πρέπει να ελέγξετε αν η έκδοση του πηγαίου κώδικα που διατίθεται είναι η σωστή, δηλαδή αν ο πηγαίος κώδικας ανταποκρίνεται επακριβώς στην έκδοση του εκτελέσιμου που διατίθεται.

2. Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο πηγαίος κώδικας που διατίθεται είναι πλήρης, δηλαδή αν περιλαμβάνει την πηγή και για κάθε έργο που έχει παραχθεί από κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL, όχι μόνο των στοιχείων GNU-GPL τρίτων μερών.

3. Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο πηγαίος κώδικας περιλαμβάνει επίσης και τα απαραίτητα “scripts” για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης.

4. Σε περίπτωση που διατίθεται και η αλυσίδα εργαλείων (toolchain) και αυτή περιέχει εργαλεία που υπάγονται στην άδεια GNU GPL (όπως ο μεταγλωττιστής GCC), ελέγξτε αν διατίθεται ο πηγαίος κώδικας και γι’ αυτά τα εργαλεία.

5. Αν το λογισμικό διανέμεται μέσω Internet, ελέγξτε αν στον ίδιο “server” που βρίσκεται ο εκτελέσιμος κώδικας εντοπίζεται το κείμενο της άδειας και ο πηγαίος κώδικας.

Αν θεωρείτε, ότι το λογισμικό που λάβατε δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της άδειας GNU GPL, μπορείτε να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και το HOW-TO του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) σχετικά με την χρήση της GNU GPL. Σε περίπτωση εντοπισμού κάποιας παραβίασης σχετικά με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL μπορείτε να επικοινωνήσετε με το FTF και να λάβετε την ανάλογη βοήθεια.