ΕΛΑΣΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Greek. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL—only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Greek speakers understand the GNU LGPL better.

Αυτό το κείμενο είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής λογισμικού που υπάγεται στην GNU LGPL —αυτό το κάνει μόνο το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της GNU LGPL. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι αυτή η μετάφραση θα βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική γλώσσα να κατανοήσουν καλύτερα την GNU LGPL.

Μετάφραση στα ελληνικά: Πάνος Αλευρόπουλος

You may publish this translation, modified or unmodified, only under the terms at http://www.gnu.org/licenses/translations.html

Μπορείτε να δημοσιεύσετε αυτή την μετάφραση, με ή χωρίς τροποποιήσεις, μόνο υπό τους όρους που βρίσκονται στο http://www.gnu.org/licenses/translations.html


ΕΛΑΣΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Έκδοση 3, 29 Ιουνίου 2007

Copyright © 2007 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Inc. <https://fsf.org/>

Επιτρέπεται σε όλους να αντιγράφουν και να διανέμουν ακριβή αντίγραφα αυτού του εγγράφου άδειας χρήσης, αλλά δεν επιτρέπεται η τροποποίησή του.

Αυτή η έκδοση της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της έκδοσης 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, συμπληρωμένους από τις πρόσθετες άδειες που αναφέρονται παρακάτω.

0. Πρόσθετοι ορισμοί.

Στο εξής, η «παρούσα Άδεια» αναφέρεται στην έκδοση 3 της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU και η «GNU GPL» αναφέρεται στην έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU.

«Η Βιβλιοθήκη» αναφέρεται σε ένα καλυπτόμενο έργο που διέπεται από την παρούσα Άδεια, εκτός από μια Εφαρμογή ή ένα Συνδυασμένο Έργο όπως ορίζεται παρακάτω.

Ως «Εφαρμογή» νοείται κάθε έργο που κάνει χρήση μιας διεπαφής που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη, αλλά η οποία δεν βασίζεται με άλλο τρόπο στη Βιβλιοθήκη. Ο ορισμός υποκλάσης μιας κλάσης που ορίζεται από τη Βιβλιοθήκη θεωρείται τρόπος χρήσης μιας διεπαφής που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη.

Ως «Συνδυασμένο Έργο» νοείται ένα έργο που παράγεται από τον συνδυασμό ή τη σύνδεση μιας Εφαρμογής με τη Βιβλιοθήκη. Η συγκεκριμένη έκδοση της Βιβλιοθήκης, με την οποία δημιουργήθηκε το Συνδυασμένο Έργο, ονομάζεται επίσης «Συνδεδεμένη Έκδοση».

«Ελάχιστη Αντίστοιχη Πηγή» για ένα Συνδυασμένο Έργο είναι η Αντίστοιχη Πηγή για το Συνδυασμένο Έργο, εξαιρουμένου οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα για τμήματα του Συνδυασμένου Έργου που, μεμονωμένα εξεταζόμενα, βασίζονται στην Εφαρμογή και όχι στη Συνδεδεμένη Έκδοση.

«Αντίστοιχος Κώδικας Εφαρμογής» για ένα Συνδυασμένο Έργο είναι ο αντικειμενικός κώδικας ή/και ο πηγαίος κώδικας της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων και βοηθητικών προγραμμάτων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του Συνδυασμένου Έργου από την Εφαρμογή, αλλά εξαιρουμένων των Βιβλιοθηκών Συστήματος του Συνδυασμένου Έργου.

1. Εξαίρεση στην ενότητα 3 της GNU GPL.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα καλυπτόμενο έργο σύμφωνα με τις ενότητες 3 και 4 της παρούσας Άδειας χωρίς να δεσμεύεστε από την ενότητα 3 της GNU GPL.

2. Μεταβίβαση τροποποιημένων εκδόσεων.

Εάν τροποποιήσετε ένα αντίγραφο της Βιβλιοθήκης και, στις τροποποιήσεις σας, μια λειτουργία αναφέρεται σε μια συνάρτηση ή σε δεδομένα που πρέπει να παρέχονται από μια Εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη λειτουργία (εκτός από μια πραγματική παράμετρο που διαβιβάζεται όταν καλείται η λειτουργία), τότε μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα αντίγραφο της τροποποιημένης έκδοσης:

α) υπό την παρούσα Άδεια, εφόσον καταβάλετε προσπάθεια καλής πίστης για να διασφαλίσετε ότι, σε περίπτωση που μια Εφαρμογή δεν παρέχει τη συνάρτηση ή τα δεδομένα, η λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση και εκτελεί οποιοδήποτε μέρος της παραμένει χρήσιμο, ή

β) υπό την GNU GPL, χωρίς καμία από τις πρόσθετες άδειες της παρούσας Άδειας να ισχύει για το αντίγραφο αυτό.

3. Αντικειμενικός κώδικας που ενσωματώνει υλικό από αρχεία επικεφαλίδων βιβλιοθήκης.

Η μορφή αντικειμενικού κώδικα μιας Εφαρμογής μπορεί να ενσωματώνει υλικό από ένα αρχείο επικεφαλίδων που αποτελεί μέρος της Βιβλιοθήκης. Μπορείτε να μεταβιβάσετε τον εν λόγω αντικειμενικό κώδικα υπό όρους της επιλογής σας, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν το ενσωματωμένο υλικό δεν περιορίζεται σε αριθμητικές παραμέτρους, διατάξεις και προσπελάσεις δομών δεδομένων, ή μικρές μακροεντολές, ενσωματωμένες συναρτήσεις και πρότυπα (έκτασης δέκα ή λιγότερων γραμμών), κάνετε και τα δύο ακόλουθα:

α) Δίνετε ευδιάκριτη σημείωση με κάθε αντίγραφο του αντικειμενικού κώδικα ότι η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται σε αυτό και ότι η Βιβλιοθήκη και η χρήση της καλύπτονται από την παρούσα Άδεια.

β) Συνοδεύετε τον αντικειμενικό κώδικα με ένα αντίγραφο της GNU GPL και του παρόντος εγγράφου άδειας χρήσης.

4. Συνδυασμένα έργα.

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα Συνδυασμένο Έργο υπό όρους της επιλογής σας που, στο σύνολό τους, δεν περιορίζουν ουσιαστικά την τροποποίηση των τμημάτων της Βιβλιοθήκης που περιέχονται στο Συνδυασμένο Έργο και την αντίστροφη μηχανική για την αποσφαλμάτωση τέτοιων τροποποιήσεων, εάν κάνετε επίσης όλα τα ακόλουθα:

α) Δίνετε ευδιάκριτη σημείωση με κάθε αντίγραφο του Συνδυασμένου Έργου ότι η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται σε αυτό και ότι η Βιβλιοθήκη και η χρήση της καλύπτονται από την παρούσα Άδεια.

β) Συνοδεύετε το Συνδυασμένο Έργο με ένα αντίγραφο της GNU GPL και του παρόντος εγγράφου άδειας χρήσης.

γ) Για ένα Συνδυασμένο Έργο που εμφανίζει σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση, συμπεριλάβετε τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων για τη Βιβλιοθήκη μεταξύ αυτών των σημειώσεων, καθώς και μια παραπομπή που να κατευθύνει τον χρήστη στα αντίγραφα της GNU GPL και του παρόντος εγγράφου άδειας χρήσης.

δ) Κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

– 0) Μεταβιβάζετε την Ελάχιστη Αντίστοιχη Πηγή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας, και τον Αντίστοιχο Κώδικα Εφαρμογής υπό όρους και υπό μορφή κατάλληλη που επιτρέπουν στον χρήστη να επανασυνδυάσει ή να επανασυνδέσει την Εφαρμογή με μια τροποποιημένη έκδοση της Συνδεδεμένης Έκδοσης για να παράξει ένα τροποποιημένο Συνδυασμένο Έργο, με τον τρόπο που ορίζεται από την ενότητα 6 της GNU GPL για τη μεταβίβαση της Αντίστοιχης Πηγής.

– 1) Χρησιμοποιείτε έναν κατάλληλο μηχανισμό κοινόχρηστης βιβλιοθήκης για τη σύνδεση με τη Βιβλιοθήκη. Κατάλληλος μηχανισμός είναι εκείνος που (α) χρησιμοποιεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης ένα αντίγραφο της Βιβλιοθήκης που υπάρχει ήδη στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη και (β) θα λειτουργεί σωστά με μια τροποποιημένη έκδοση της Βιβλιοθήκης που είναι συμβατή ως προς τη διεπαφή με τη Συνδεδεμένη Έκδοση.

ε) Παρέχετε Πληροφορίες Εγκατάστασης, αλλά μόνο στην περίπτωση που είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με την ενότητα 6 της GNU GPL, και μόνο στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και εκτέλεση μιας τροποποιημένης έκδοσης του Συνδυασμένου Έργου που παράγεται από τον επανασυνδυασμό ή την επανασύνδεση της Εφαρμογής με μια τροποποιημένη έκδοση της Συνδεδεμένης Έκδοσης. (Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή 4δ0, οι Πληροφορίες Εγκατάστασης πρέπει να συνοδεύουν την Ελάχιστη Αντίστοιχη Πηγή και τον Αντίστοιχο Κώδικα Εφαρμογής. Εάν χρησιμοποιήσετε την επιλογή 4δ1, πρέπει να παρέχετε τις Πληροφορίες Εγκατάστασης με τον τρόπο που ορίζεται από την ενότητα 6 της GNU GPL για τη μεταβίβαση του Αντίστοιχου Πηγαίου Κώδικα).

5. Συνδυασμένες βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να τοποθετήσετε λειτουργίες βιβλιοθήκης, που αποτελούν έργο βασισμένο στη Βιβλιοθήκη, δίπλα σε μια ενιαία βιβλιοθήκη, μαζί με άλλες λειτουργίες βιβλιοθήκης που δεν είναι Εφαρμογές και δεν καλύπτονται από την παρούσα Άδεια, και να μεταβιβάσετε μια τέτοια συνδυασμένη βιβλιοθήκη με όρους της επιλογής σας, εάν κάνετε και τα δύο ακόλουθα:

α) Συνοδεύετε τη συνδυασμένη βιβλιοθήκη με ένα αντίγραφο του ίδιου έργου που βασίζεται στη Βιβλιοθήκη, μη συνδυασμένο με άλλες λειτουργίες βιβλιοθήκης, που μεταβιβάζεται υπό τους όρους της παρούσας Άδειας.

β) Δίνετε ευδιάκριτη σημείωση μαζί με τη συνδυασμένη βιβλιοθήκη ότι μέρος της είναι έργο βασισμένο στη Βιβλιοθήκη και εξηγείτε πού μπορεί να βρεθεί η συνοδευτική μη συνδυασμένη μορφή του ίδιου έργου.

6. Αναθεωρημένες εκδόσεις της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU.

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να δημοσιεύει κατά καιρούς αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι παρόμοιες στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, αλλά μπορεί να διαφέρουν στις λεπτομέρειες για να αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα ή ανησυχίες.

Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Αν η Βιβλιοθήκη όπως την παραλάβατε καθορίζει ότι ισχύει μια συγκεκριμένη αριθμημένη έκδοση της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU «ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση», έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις είτε αυτής της δημοσιευμένης έκδοσης είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης που δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Εάν η Βιβλιοθήκη όπως την παραλάβατε δεν προσδιορίζει αριθμό έκδοσης της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU που έχει δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

Αν η Βιβλιοθήκη, όπως την παραλάβατε, ορίζει ότι ένας πληρεξούσιος μπορεί να αποφασίσει αν θα εφαρμοστούν μελλοντικές εκδόσεις της Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, η δημόσια δήλωση αποδοχής οποιασδήποτε έκδοσης από τον πληρεξούσιο αυτόν αποτελεί μόνιμη εξουσιοδότηση για εσάς να επιλέξετε αυτή την έκδοση για τη Βιβλιοθήκη.