ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ GCC

This is an unofficial translation of the GCC Runtime Library Exception into Greek. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the Exception—only the original English text of the Exception does that. However, we hope that this translation will help Greek speakers understand the Exception better.

Το κείμενο αυτό είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Εξαίρεσης Βιβλιοθήκης Εκτελεστικού Σταδίου GCC στα ελληνικά. Δεν δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής λογισμικού που υπάγεται στην Εξαίρεση —αυτό το κάνει μόνο το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της Εξαίρεσης. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι αυτή η μετάφραση θα βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική γλώσσα να κατανοήσουν καλύτερα την Εξαίρεση.

Μετάφραση στα ελληνικά: Πάνος Αλευρόπουλος

You may publish this translation, modified or unmodified, only under the terms at http://www.gnu.org/licenses/translations.html

Μπορείτε να δημοσιεύσετε αυτή την μετάφραση, με ή χωρίς τροποποιήσεις, μόνο υπό τους όρους που βρίσκονται στο http://www.gnu.org/licenses/translations.html


ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ GCC

Έκδοση 3.1, 31 Μαρτίου 2009

Copyright © 2009 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Inc. <https://fsf.org/>

Επιτρέπεται σε όλους να αντιγράφουν και να διανέμουν ακριβή αντίγραφα αυτού του εγγράφου άδειας χρήσης, αλλά δεν επιτρέπεται η τροποποίησή του.

Η Εξαίρεση αυτή της Βιβλιοθήκης Εκτελεστικού Σταδίου GCC («Εξαίρεση») είναι μια πρόσθετη άδεια σύμφωνα με την ενότητα 7 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, έκδοση 3 (“GPLv3”). Ισχύει για ένα συγκεκριμένο αρχείο (τη «Βιβλιοθήκη Εκτελεστικού Σταδίου») που φέρει μια σημείωση που τοποθετείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του αρχείου και δηλώνει ότι το αρχείο υπάγεται στην GPLv3 μαζί με την παρούσα Εξαίρεση.

Όταν χρησιμοποιείτε τη GCC για τη μεταγλώττιση ενός προγράμματος, η GCC ενδέχεται να συνδυάσει τμήματα συγκεκριμένων αρχείων επικεφαλίδων και βιβλιοθηκών εκτελεστικού σταδίου της GCC με το μεταγλωττισμένο πρόγραμμα. Ο σκοπός αυτής της Εξαίρεσης είναι να επιτρέψει τη μεταγλώττιση προγραμμάτων που δεν υπάγονται στην GPL (συμπεριλαμβανομένων των ιδιόκτητων), ώστε να χρησιμοποιούν, με αυτόν τον τρόπο, τα αρχεία επικεφαλίδων και τις βιβλιοθήκες εκτελεστικού σταδίου που καλύπτονται από αυτή την Εξαίρεση.

0. Ορισμοί.

Ένα αρχείο αποτελεί «Ανεξάρτητο Άρθρωμα» εάν απαιτεί τη Βιβλιοθήκη Εκτελεστικού Σταδίου για την εκτέλεσή του μετά από μια Διαδικασία Μεταγλώττισης ή κάνει χρήση μιας διεπαφής που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη Εκτελεστικού Σταδίου, αλλά δεν βασίζεται με άλλον τρόπο στη Βιβλιοθήκη Εκτελεστικού Σταδίου.

Ως “GCC” νοείται μια έκδοση της Συλλογής Μεταγλωττιστών GNU, με ή χωρίς τροποποιήσεις, η οποία υπάγεται στην έκδοση 3 (ή μια καθορισμένη μεταγενέστερη έκδοση) της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GPL), έχοντας τη δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε από τις μεταγενέστερες εκδόσεις που έχουν δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

«Λογισμικό συμβατό με την GPL» είναι το λογισμικό του οποίου οι όροι διάδοσης, τροποποίησης και χρήσης θα επέτρεπαν τον συνδυασμό με την GCC σύμφωνα με την άδεια χρήσης της GCC.

Ο «Κώδικας-Στόχος» αναφέρεται στο αποτέλεσμα οποιουδήποτε μεταγλωττιστή για μια πραγματική ή εικονική αρχιτεκτονική επεξεργαστή-στόχου, σε μορφή εκτελέσιμη ή κατάλληλη για εισαγωγή σε ένα πρόγραμμα συμβολομετάφρασης, φόρτωσης, σύνδεσης ή/και για φάση εκτέλεσης. Παρ’ όλα αυτά, ο Κώδικας-Στόχος δεν περιλαμβάνει δεδομένα σε καμία μορφή που χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση αναπαράσταση του μεταγλωττιστή ή χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενδιάμεσης αναπαράστασης του μεταγλωττιστή.

Η «Διαδικασία Μεταγλώττισης» μετατρέπει σε Κώδικα-Στόχο τον κώδικα που αναπαρίσταται εξ ολοκλήρου σε μη ενδιάμεσες γλώσσες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για κώδικα γραμμένο από άνθρωπο, ή/και σε κώδικα byte της Εικονικής Μηχανής Java. Έτσι, για παράδειγμα, η χρήση γεννητριών και προεπεξεργαστών πηγαίου κώδικα δεν χρειάζεται να θεωρείται μέρος της Διαδικασίας Μεταγλώττισης, δεδομένου ότι η Διαδικασία Μεταγλώττισης μπορεί να νοηθεί ότι ξεκινά με το αποτέλεσμα των γεννητριών ή των προεπεξεργαστών.

Μια Διαδικασία Μεταγλώττισης «πληροί τις προϋποθέσεις» εάν γίνεται με τη χρήση GCC, μόνη της ή με άλλο λογισμικό συμβατό με την GPL, ή εάν γίνεται χωρίς τη χρήση κανενός έργου που βασίζεται στην GCC. Για παράδειγμα, η χρήση μη συμβατού με την GPL λογισμικού για τη βελτιστοποίηση οποιασδήποτε ενδιάμεσης αναπαράστασης GCC δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί Διαδικασία Μεταγλώττισης που πληροί τις προϋποθέσεις.

1. Χορήγηση πρόσθετης άδειας.

Έχετε την άδεια να διαδώσετε ένα έργο του Κώδικα-Στόχου που σχηματίζεται από τον συνδυασμό της Βιβλιοθήκης Εκτελεστικού Σταδίου με Ανεξάρτητα Αρθρώματα, ακόμη και αν η εν λόγω διάδοση θα παραβίαζε κατά τα λοιπά τους όρους της GPLv3, εφόσον όλος ο Κώδικας-Στόχος δημιουργήθηκε από Διαδικασίες Μεταγλώττισης που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μπορείτε ακολούθως να μεταβιβάσετε έναν τέτοιον συνδυασμό με όρους της επιλογής σας, οι οποίοι συνάδουν με την αδειοδότηση των Ανεξάρτητων Μονάδων.

2. Καμία αποδυνάμωση του copyleft της GCC.

Η διαθεσιμότητα της παρούσας Εξαίρεσης δεν παρέχει κανένα γενικό τεκμήριο ότι το λογισμικό τρίτων δεν επηρεάζεται από τις απαιτήσεις copyleft της άδειας χρήσης της GCC.