ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ AUTOCONF

This is an unofficial translation of the Autoconf Configure Script Exception into Greek. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the Exception—only the original English text of the Exception does that. However, we hope that this translation will help Greek speakers understand the Exception better.

Το κείμενο αυτό είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Εξαίρεσης Δέσμης Εντολών Παραμετροποίησης Autoconf στα ελληνικά. Δεν δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής λογισμικού που υπάγεται στην Εξαίρεση —αυτό το κάνει μόνο το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της Εξαίρεσης. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι αυτή η μετάφραση θα βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική γλώσσα να κατανοήσουν καλύτερα την Εξαίρεση.

Μετάφραση στα ελληνικά: Πάνος Αλευρόπουλος

You may publish this translation, modified or unmodified, only under the terms at http://www.gnu.org/licenses/translations.html

Μπορείτε να δημοσιεύσετε αυτή την μετάφραση, με ή χωρίς τροποποιήσεις, μόνο υπό τους όρους που βρίσκονται στο http://www.gnu.org/licenses/translations.html


ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ AUTOCONF

Έκδοση 3.0, 18 Αυγούστου 2009

Copyright © 2009 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Inc. <https://fsf.org/>

Επιτρέπεται σε όλους να αντιγράφουν και να διανέμουν ακριβή αντίγραφα αυτού του εγγράφου άδειας χρήσης, αλλά δεν επιτρέπεται η τροποποίησή του.

Η εξαίρεση αυτή είναι μια πρόσθετη άδεια σύμφωνα με την ενότητα 7 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, έκδοση 3 (“GPLv3”). Ισχύει για ένα συγκεκριμένο αρχείο που φέρει μια σημείωση που τοποθετείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του αρχείου και δηλώνει ότι το αρχείο υπάγεται στην GPLv3 μαζί με την παρούσα Εξαίρεση.

Ο σκοπός αυτής της Εξαίρεσης είναι να επιτρέψει τη διανομή της συνήθους εξόδου του Autoconf με όρους της επιλογής του παραλήπτη (συμπεριλαμβανομένων των όρων ιδιόκτητων λογισμικών).

0. Ορισμοί.

«Καλυπτόμενος Κώδικας» είναι ο πηγαίος ή αντικειμενικός κώδικας μιας έκδοσης του Autoconf που αποτελεί καλυπτόμενο έργο σύμφωνα με την παρούσα Άδεια.

«Κανονικά Αντιγραφόμενος Kώδικας» για μια έκδοση του Autoconf σημαίνει όλα τα μέρη του Καλυπτόμενου Κώδικα που η έκδοση αυτή μπορεί να αντιγράψει από τον κώδικά της (δηλαδή, όχι από το εισαγόμενο αρχείο) στο αποτέλεσμά της, σε λειτουργία προβολής ελάχιστα λεπτομερών πληροφοριών, χωρίς αποσφαλμάτωση και χωρίς ιχνηλάτηση.

«Κώδικας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις» είναι ο Καλυπτόμενος Κώδικας που δεν είναι Κανονικά Αντιγραφόμενος Κώδικας.

1. Χορήγηση πρόσθετης άδειας.

Έχετε την άδεια να διαδώσετε το αποτέλεσμα του Autoconf, ακόμη και αν η εν λόγω διάδοση θα παραβίαζε κατά τα λοιπά τους όρους της GPLv3. Ωστόσο, εάν τροποποιώντας το Autoconf προκαλέσετε οποιονδήποτε Κώδικα που δεν πληροί της προϋποθέσεις, της έκδοσης που λάβατε, να γίνει Κανονικά Αντιγραφόμενος Κώδικας της τροποποιημένης έκδοσής σας, τότε ακυρώνετε αυτή την Εξαίρεση για το καλυπτόμενο έργο που προκύπτει. Εάν μεταβιβάσετε το προκύπτον καλυπτόμενο έργο, πρέπει να αφαιρέσετε αυτή την Εξαίρεση σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο της Ενότητας 7 της GPLv3.

2. Καμία αποδυνάμωση του copyleft του Autoconf.

Η διαθεσιμότητα της παρούσας Εξαίρεσης δεν παρέχει κανένα γενικό τεκμήριο ότι το λογισμικό τρίτων δεν επηρεάζεται από τις απαιτήσεις του copyleft της άδειας χρήσης του Autoconf.