ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ AFFERO GNU

This is an unofficial translation of the GNU Affero General Public License into Greek. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU AGPL—only the original English text of the GNU AGPL does that. However, we hope that this translation will help Greek speakers understand the GNU AGPL better.

Το κείμενο αυτό είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU στα ελληνικά. Δεν δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής λογισμικού που υπάγεται στην GNU AGPL —αυτό το κάνει μόνο το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της GNU AGPL. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι αυτή η μετάφραση θα βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική γλώσσα να κατανοήσουν καλύτερα την GNU AGPL.

Μετάφραση στα ελληνικά: Πάνος Αλευρόπουλος

You may publish this translation, modified or unmodified, only under the terms at http://www.gnu.org/licenses/translations.html

Μπορείτε να δημοσιεύσετε αυτή την μετάφραση, με ή χωρίς τροποποιήσεις, μόνο υπό τους όρους που βρίσκονται στο http://www.gnu.org/licenses/translations.html


ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ AFFERO GNU

Έκδοση 3, 19 Νοεμβρίου 2007

Copyright © 2007 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Inc. <https://fsf.org/>

Επιτρέπεται σε όλους να αντιγράφουν και να διανέμουν ακριβή αντίγραφα αυτού του εγγράφου άδειας χρήσης, αλλά δεν επιτρέπεται η τροποποίησή του.

Προοίμιο

Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Affero GNU (στο εξής GNU AGPL ή AGPL) είναι μια ελεύθερη, copyleft άδεια για λογισμικό και άλλα είδη έργων, ειδικά σχεδιασμένη να διασφαλίζει τη συνεργασία με την κοινότητα στην περίπτωση του λογισμικού διακομιστών δικτύου.

Οι άδειες για τα περισσότερα λογισμικά και άλλα παρόμοια έργα πρακτικής εφαρμογής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας στερούν την ελευθερία να τα μοιράζεστε και να τα τροποποιείτε. Αντίθετα, η Γενικές Άδειες Δημόσιας Χρήσης GNU που εκδίδουμε έχουν ως σκοπό την εγγύηση της ελευθερίας σας να μοιράζεστε και να τροποποιείτε όλες τις εκδόσεις ενός προγράμματος —προκειμένου να διασφαλίσει ότι παραμένει ελεύθερο λογισμικό για όλους τους χρήστες του.

Όταν μιλάμε για ελεύθερο λογισμικό, αναφερόμαστε στην ελευθερία χρήσης, όχι στο κόστος απόκτησης. Σχεδιάσαμε τις Γενικές Άδειες Δημόσιας Χρήσης για να διασφαλίσουν ότι έχετε την ελευθερία να διανέμετε αντίγραφα ελεύθερου λογισμικού (και να τα χρεώνετε αν θέλετε), ότι λαμβάνετε τον πηγαίο κώδικα ή ότι μπορείτε να τον αποκτήσετε αν θέλετε, ότι μπορείτε να τροποποιείτε το λογισμικό ή να χρησιμοποιείτε τμήματά του σε νέα ελεύθερα προγράμματα, και ότι γνωρίζετε ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά.

Οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν τις Γενικές Άδειες Δημόσιας Χρήσης που εκδίδουμε προστατεύουν τα δικαιώματά σας σε δύο φάσεις: (1) αξιώνουν τα πνευματικά δικαιώματα επί του λογισμικού και (2) σας προσφέρουν αυτή την Άδεια που σας δίνει το νόμιμο δικαίωμα να το αντιγράψετε, να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε.

Ένα δευτερεύον όφελος που προκύπτει από την υπεράσπιση της ελευθερίας όλων των χρηστών είναι ότι οι βελτιώσεις που γίνονται σε εναλλακτικές εκδόσεις του προγράμματος, εφόσον τύχουν ευρείας χρήσης, καθίστανται διαθέσιμες σε άλλους προγραμματιστές να τις ενσωματώσουν. Πολλοί προγραμματιστές ελεύθερου λογισμικού εμπνέονται και ενθαρρύνονται από την προκύπτουσα συνεργασία. Ωστόσο, στην περίπτωση λογισμικού που χρησιμοποιείται σε διακομιστές δικτύου, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μην επιτευχθεί. Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU επιτρέπει τη δημιουργία μιας τροποποιημένης έκδοσης και την πρόσβαση του κοινού σε αυτή σε έναν διακομιστή χωρίς ποτέ να δοθεί ο πηγαίος κώδικας στο κοινό.

Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Affero GNU έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διασφαλίζει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τροποποιημένος πηγαίος κώδικας γίνεται διαθέσιμος στην κοινότητα. Απαιτεί από τον διαχειριστή ενός δικτυακού διακομιστή να παρέχει τον πηγαίο κώδικα της τροποποιημένης έκδοσης που εκτελεί εκεί στους χρήστες του εν λόγω διακομιστή. Επομένως, η δημόσια χρήση μιας τροποποιημένης έκδοσης, σε έναν δημόσια προσβάσιμο διακομιστή, παρέχει στο κοινό πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της τροποποιημένης έκδοσης.

Μια παλαιότερη άδεια, που ονομάζεται Γενική Ἀδεια Δημόσιας Χρήσης Affero και δημοσιεύθηκε από την Affero, σχεδιάστηκε για να επιτύχει παρόμοιους στόχους. Το παρόν είναι μια διαφορετική άδεια, όχι μια έκδοση της Affero GPL, αλλά η Affero έχει εκδώσει μια νέα έκδοση της Affero GPL που επιτρέπει την επαναδειοδότηση βάσει της παρούσας άδειας.

Ακολουθούν οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις για την αντιγραφή, τη διανομή και την τροποποίηση.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

0. Ορισμοί.

«Αυτή η Άδεια» αναφέρεται στην έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU.

Ως «πνευματικά δικαιώματα» νοούνται επίσης δικαιώματα που απορρέουν από νομοθετήματα παρόμοια με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, και που εφαρμόζονται σε άλλα είδη έργων, όπως οι μάσκες ημιαγωγών.

«Το Πρόγραμμα» αναφέρεται σε κάθε έργο που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και υπάγεται στην παρούσα Άδεια. Στο εξής θεωρείται ότι απευθυνόμαστε σε κάθε κάτοχο άδειας. «Νόμιμοι κάτοχοι άδειας» και «Παραλήπτες» μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

«Τροποποίηση» ενός έργου σημαίνει αντιγραφή ή προσαρμογή του συνόλου ή μέρους του έργου με τρόπο που απαιτεί άδεια βάσει των νόμων για τα πνευματικά δικαιώματα, χωρίς όμως να αποτελεί δημιουργία ακριβούς αντιγράφου. Το έργο που προκύπτει καλείται «τροποποιημένη έκδοση» του προηγούμενου έργου ή έργο που «βασίζεται» στο προηγούμενο έργο.

Ως «καλυπτόμενο έργο» νοείται είτε το μη τροποποιημένο Πρόγραμμα είτε ένα έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα.

«Διάδοση» ενός έργου σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια με αυτό, η οποία, χωρίς άδεια, θα σας καθιστούσε άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνους για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, με εξαίρεση την εκτέλεση του έργου σε υπολογιστή ή την τροποποίηση ενός ιδιωτικού αντιγράφου του. Η διάδοση περιλαμβάνει την αντιγραφή, τη διανομή (με ή χωρίς τροποποίηση), τη διάθεση στο κοινό και —σε ορισμένες χώρες— και άλλες ενέργειες.

«Μεταβίβαση» ενός έργου σημαίνει κάθε είδος διάδοσης που επιτρέπει σε τρίτους να δημιουργήσουν ή να λάβουν αντίγραφα. Η απλή διάδραση με έναν χρήστη μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς τη μεταφορά αντιγράφου, δεν αποτελεί μεταβίβαση.

Μια διαδραστική διεπαφή χρήστη εμφανίζει «Κατάλληλες Νομικές Ειδοποιήσεις», εφόσον περιλαμβάνει μια πρακτική και εμφανώς ορατή λειτουργία, η οποία: (1) προβάλλει μια κατάλληλη ένδειξη των πνευματικών δικαιωμάτων και (2) ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν παρέχεται εγγύηση για το έργο (εκτός αν πράγματι παρέχονται εγγυήσεις) και ότι οι νόμιμοι κάτοχοι άδειας μπορούν να μεταβιβάσουν το έργο βάσει της παρούσας Άδειας· τέλος, ενημερώνει με ποιον τρόπο ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο της παρούσας Άδειας. Εάν η διεπαφή παρουσιάζει έναν κατάλογο εντολών ή επιλογών χρήστη, όπως ένα μενού, μια διακριτή υποενότητα στον εν λόγω κατάλογο πληροί αυτή την προϋπόθεση.

1. Πηγαίος κώδικας.

«Πηγαίος κώδικας» για ένα έργο είναι η προτιμώμενη μορφή του έργου για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε αυτό. Ως «αντικειμενικός κώδικας» νοείται οποιαδήποτε μη πηγαία μορφή ενός έργου.

Ως «Τυποποιημένη Διεπαφή» νοείται μια διεπαφή που είτε αποτελεί επίσημο πρότυπο που ορίζεται από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης είτε, στην περίπτωση διεπαφών που ορίζονται για μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, μια διεπαφή που χρησιμοποιείται ευρέως μεταξύ των προγραμματιστών που εργάζονται με την εν λόγω γλώσσα.

Οι «Βιβλιοθήκες Συστήματος» ενός εκτελέσιμου έργου περιλαμβάνουν οτιδήποτε, εκτός από το έργο ως σύνολο, το οποίο: (α) περιλαμβάνεται στην κανονική μορφή πακέτου ενός Κύριου Συστατικού, αλλά δεν αποτελεί μέρος αυτού του Κύριου Συστατικού, και (β) χρησιμεύει μόνο για να επιτρέπει τη χρήση του έργου με αυτό το Κύριο Συστατικό ή για να υλοποιεί μια τυποποιημένη διεπαφή για την οποία η υλοποίηση είναι διαθέσιμη στο κοινό σε μορφή πηγαίου κώδικα. Ως «Κύριο Συστατικό», στο πλαίσιο αυτό, νοείται είτε ένα κύριο βασικό συστατικό (πυρήνας, σύστημα παραθύρων, κ.ο.κ.) του συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος (εάν υπάρχει) στο οποίο εκτελείται το εκτελέσιμο έργο, είτε ένας μεταγλωττιστής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του έργου είτε ένας διερμηνέας αντικειμενικού κώδικα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεσή του.

«Αντίστοιχη Πηγή» για ένα έργο σε μορφή αντικειμενικού κώδικα είναι όλος ο πηγαίος κώδικας που απαιτείται για την παραγωγή, την εγκατάσταση και (για ένα εκτελέσιμο έργο) την εκτέλεση του αντικειμενικού κώδικα και την τροποποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών εντολών για τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τις Βιβλιοθήκες Συστήματος του έργου ή εργαλεία γενικής χρήσης ή γενικά διαθέσιμα ελεύθερα προγράμματα που χρησιμοποιούνται αυτούσια για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών χωρίς να αποτελούν μέρος του έργου. Για παράδειγμα, η Αντίστοιχη Πηγή περιλαμβάνει αρχεία ορισμού διεπαφών που σχετίζονται με τα πηγαία αρχεία του έργου, καθώς και τον πηγαίο κώδικα για κοινόχρηστες βιβλιοθήκες και δυναμικά συνδεδεμένα υποπρογράμματα που το έργο είναι ειδικά σχεδιασμένο να απαιτεί, όπως για παράδειγμα με τη στενή επικοινωνία δεδομένων ή τη ροή ελέγχου μεταξύ αυτών των υποπρογραμμάτων και άλλων τμημάτων του έργου.

Η Αντίστοιχη Πηγή δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει τίποτα που οι χρήστες μπορούν να αναδημιουργήσουν αυτόματα από άλλα μέρη της Αντίστοιχης Πηγής.

Η Αντίστοιχη Πηγή για ένα έργο σε μορφή πηγαίου κώδικα είναι το ίδιο έργο.

2. Βασικές άδειες.

Όλα τα δικαιώματα που παραχωρούνται βάσει της παρούσας Άδειας, παραχωρούνται για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Πρόγραμμα, και είναι αμετάκλητα, εφόσον πληρούνται οι αναφερόμενες προϋποθέσεις. Η παρούσα Άδεια κατοχυρώνει ρητά τη νόμιμη εκτέλεση του μη τροποποιημένου Προγράμματος. Το αποτέλεσμα από την εκτέλεση ενός καλυπτόμενου έργου καλύπτεται από την παρούσα Άδεια, μόνο εάν το αποτέλεσμα, δεδομένου του περιεχομένου του, συνιστά ένα καλυπτόμενο έργο. Η παρούσα Άδεια αναγνωρίζει τα δικαιώματά σας για θεμιτή χρήση ή άλλο ισοδύναμο, όπως προβλέπεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε χωρίς όρους να δημιουργείτε, να εκτελείτε και να διαδίδετε καλυπτόμενα έργα, τα οποία δεν μεταβιβάζετε, εφόσον η άδειά σας παραμένει σε ισχύ. Μπορείτε να μεταβιβάζετε καλυπτόμενα έργα σε τρίτους με αποκλειστικό σκοπό να κάνουν τροποποιήσεις μόνο για εσάς ή να σας παρέχουν διευκολύνσεις για την εκτέλεση των έργων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Άδειας κατά τη μεταβίβαση όλου του υλικού στο οποίο δεν ελέγχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Εκείνοι που με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ή εκτελούν τα καλυπτόμενα έργα για εσάς, πρέπει να το κάνουν αποκλειστικά για λογαριασμό σας, υπό τη δική σας καθοδήγηση και έλεγχο, και υπό όρους που τους απαγορεύουν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα από τη μεταξύ σας σχέση οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η μεταβίβαση υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση υποαδειών· η ενότητα 10 την καθιστά περιττή.

3. Προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των χρηστών από τον νόμο κατά της καταστρατήγησης.

Κανένα καλυπτόμενο έργο δεν θα θεωρείται μέρος ενός αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου βάσει οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου κατ’ επιταγήν των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 11 της συνθήκης WIPO για τα πνευματικά δικαιώματα που υιοθετήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1996 ή παρόμοιων νόμων που απαγορεύουν ή που περιορίζουν την καταστρατήγηση τέτοιων μέτρων.

Όταν μεταβιβάζετε ένα καλυπτόμενο έργο, παραιτείστε από κάθε νομική εξουσία να απαγορεύσετε την καταστρατήγηση τεχνολογικών μέτρων στον βαθμό που η καταστρατήγηση αυτή πραγματοποιείται με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Άδεια σε σχέση με το καλυπτόμενο έργο, και αποποιείστε κάθε πρόθεση να περιορίσετε τη λειτουργία ή την τροποποίηση του έργου ως μέσο επιβολής, έναντι των χρηστών του έργου, των νόμιμων δικαιωμάτων σας ή τρίτων για την απαγόρευση της καταστρατήγησης τεχνολογικών μέτρων.

4. Μεταβίβαση ακριβούς αντιγράφου.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε αυτολεξεί αντίγραφα του πηγαίου κώδικα του Προγράμματος, όπως τον λαμβάνετε, σε οποιοδήποτε μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύετε με κατάλληλο και ευδιάκριτο τρόπο σε κάθε αντίγραφο μια αρμόζουσα σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων· διατηρείτε ακέραιες όλες τις σημειώσεις που δηλώνουν ότι η παρούσα Άδεια και οι τυχόν περιοριστικοί όροι που προστίθενται σύμφωνα με την ενότητα 7 ισχύουν στον κώδικα· διατηρείτε ακέραιες όλες τις σημειώσεις για τον αποκλεισμό οποιασδήποτε εγγύησης· και δίνετε σε όλους τους παραλήπτες αντίγραφο της παρούσας Άδειας μαζί με το Πρόγραμμα.

Μπορείτε να χρεώνετε με οποιαδήποτε τιμή ή και καθόλου για κάθε αντίγραφο που μεταβιβάζετε, και μπορείτε να προσφέρετε υποστήριξη ή προστασία εγγύησης έναντι αμοιβής.

5. Μεταβίβαση τροποποιημένων εκδόσεων πηγής.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα έργο που βασίζεται στο Πρόγραμμα ή τις τροποποιήσεις για την παραγωγή του από το Πρόγραμμα, με τη μορφή πηγαίου κώδικα υπό τους όρους της ενότητας 4, εφόσον πληροίτε επίσης όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το έργο πρέπει να φέρει ευδιάκριτες σημειώσεις ότι το τροποποιήσατε, αναφέροντας τη σχετική ημερομηνία.

β) Το έργο πρέπει να φέρει ευδιάκριτες σημειώσεις ότι κυκλοφορεί σύμφωνα με την παρούσα Άδεια και όποιους όρους έχουν προστεθεί σύμφωνα με την ενότητα 7. Αυτή η προϋπόθεση τροποποιεί την προϋπόθεση της ενότητας 4 να «διατηρείτε ακέραιες όλες τις σημειώσεις».

γ) Πρέπει να παραχωρήσετε άδεια ολόκληρου του έργου, ως σύνολο, βάσει της παρούσας Άδειας, σε οποιονδήποτε αποκτά ένα αντίγραφο του έργου. Συνεπώς, η παρούσα Άδεια θα ισχύει, μαζί με οποιονδήποτε ισχύοντα πρόσθετο όρο της ενότητας 7, στο σύνολο του έργου και σε όλα τα μέρη του, ανεξάρτητα από τον τρόπο πακεταρίσματός τους. Η παρούσα Άδεια δεν επιτρέπει την αδειοδότηση του έργου με κανέναν άλλον τρόπο, αλλά δεν ακυρώνει τέτοιο δικαίωμα αν το έχετε λάβει χωριστά.

δ) Εάν το έργο διαθέτει διαδραστικές διεπαφές χρήστη, κάθε μία από αυτές πρέπει να εμφανίζει τις Κατάλληλες Νομικές Σημειώσεις· ωστόσο, εάν το Πρόγραμμα διαθέτει διαδραστικές διεπαφές που δεν εμφανίζουν τις Κατάλληλες Νομικές Σημειώσεις, το έργο σας δεν χρειάζεται να τις κάνει να τις εμφανίζουν.

Η συλλογή ενός καλυπτόμενου έργου με άλλα χωριστά και ανεξάρτητα έργα, τα οποία δεν αποτελούν από τη φύση τους επεκτάσεις του καλυπτόμενου έργου και τα οποία δεν συλλέγονται με αυτό κατά τρόπο που να σχηματίζουν ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα, σε μέσο αποθήκευσης ή διανομής, καλείται «συνολικό έργο», εάν η συλλογή και τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν δεν χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιορίσουν περισσότερο την πρόσβαση ή τα νόμιμα δικαιώματα των χρηστών του συνολικού έργου από όσο επιτρέπει το κάθε έργο χωριστά. Η συμπερίληψη ενός καλυπτόμενου έργου σε ένα συνολικό έργο δεν επιβάλλει την ισχύ της παρούσας Άδειας στα λοιπά μέρη του συνολικού έργου.

6. Μεταβίβαση μη πηγαίων μορφών.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα καλυπτόμενο έργο σε μορφή αντικειμενικού κώδικα σύμφωνα με τους όρους των ενοτήτων 4 και 5, υπό την προϋπόθεση ότι μεταβιβάζετε επίσης την αναγνώσιμη από μηχανήματα Αντίστοιχη Πηγή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μεταβιβάζοντας τον αντικειμενικό κώδικα σε ένα φυσικό προϊόν (συμπεριλαμβανομένου ενός φυσικού μέσου διανομής), συνοδευόμενο από την Αντίστοιχη Πηγή που είναι προσαρτημένη σε ένα ανθεκτικό φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανταλλαγή λογισμικού.

β) Μεταβιβάζοντας τον αντικειμενικό κώδικα σε ένα φυσικό προϊόν (συμπεριλαμβανομένου ενός φυσικού μέσου διανομής), ή ενσωματωμένο σε αυτό, συνοδευόμενο από έγγραφη προσφορά, έγκυρη για τουλάχιστον τρία έτη και έγκυρη για όσο χρονικό διάστημα προσφέρετε ανταλλακτικά ή υποστήριξη πελατών για το συγκεκριμένο μοντέλο προϊόντος, προκειμένου να δώσετε σε όποιον κατέχει τον αντικειμενικό κώδικα είτε (1) αντίγραφο της Αντίστοιχης Πηγής για όλο το λογισμικό του προϊόντος που καλύπτεται από την παρούσα Άδεια, σε ένα ανθεκτικό φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανταλλαγή λογισμικού, σε τιμή όχι μεγαλύτερη από το εύλογο κόστος σας για τη φυσική εκτέλεση αυτής της μεταβίβασης της πηγής είτε (2) πρόσβαση για την αντιγραφή της Αντίστοιχης Πηγής από έναν διακομιστή δικτύου χωρίς χρέωση.

γ) Μεταβιβάζοντας μεμονωμένα αντίγραφα του αντικειμενικού κώδικα μαζί με αντίγραφο της έγγραφης προσφοράς για την παροχή της Αντίστοιχης Πηγής. Αυτή η εναλλακτική λύση επιτρέπεται μόνο περιστασιακά και για μη εμπορική χρήση, και μόνο εάν λάβατε τον αντικειμενικό κώδικα μαζί με μια τέτοια προσφορά, σύμφωνα με την υποενότητα 6β.

δ) Μεταβιβάζοντας τον αντικειμενικό κώδικα προσφέροντας πρόσβαση από καθορισμένο χώρο (δωρεάν ή με χρέωση) και προσφέροντας ισοδύναμη πρόσβαση στην Αντίστοιχη Πηγή με τον ίδιο τρόπο μέσω του ίδιου χώρου χωρίς περαιτέρω χρέωση. Δεν χρειάζεται να απαιτήσετε από τους παραλήπτες να αντιγράψουν την Αντίστοιχη Πηγή μαζί με τον αντικειμενικό κώδικα. Εάν ο τόπος αντιγραφής του αντικειμενικού κώδικα είναι ένας δικτυακός διακομιστής, η Αντίστοιχη Πηγή μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό διακομιστή (τον οποίο διαχειρίζεστε εσείς ή τρίτος) που υποστηρίζει ισοδύναμες δυνατότητες αντιγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε σαφείς οδηγίες δίπλα στον αντικειμενικό κώδικα, οι οποίες αναφέρουν πού βρίσκεται η Αντίστοιχη Πηγή. Ανεξάρτητα από το ποιος διακομιστής φιλοξενεί την Αντίστοιχη Πηγή, παραμένετε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσετε ότι είναι διαθέσιμη για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.

ε) Μεταβιβάζοντας τον αντικειμενικό κώδικα χρησιμοποιώντας ομότιμη μετάδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνετε άλλους ομότιμους πού προσφέρονται ο αντικειμενικός κώδικας και η Αντίστοιχη Πηγή του έργου στο ευρύ κοινό χωρίς χρέωση σύμφωνα με την υποενότητα 6δ.

Ένα χωριστό τμήμα του αντικειμενικού κώδικα, του οποίου ο πηγαίος κώδικας αποκλείεται από την Αντίστοιχη Πηγή ως Βιβλιοθήκη Συστήματος, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται στη μεταβίβαση του έργου του αντικειμενικού κώδικα.

Ένα «Προϊόν Χρήστη» είναι είτε (1) ένα «καταναλωτικό προϊόν», που σημαίνει κάθε υλικό προσωπικό αγαθό που χρησιμοποιείται συνήθως για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικιακούς σκοπούς είτε (2) οτιδήποτε σχεδιάζεται ή πωλείται για ενσωμάτωση σε κατοικία. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο ένα προϊόν είναι καταναλωτικό προϊόν, οι αμφίβολες περιπτώσεις επιλύονται υπέρ της κάλυψης από την Άδεια. Για ένα συγκεκριμένο προϊόν που παραλαμβάνεται από έναν συγκεκριμένο χρήστη, η έκφραση «συνήθως χρησιμοποιείται» αναφέρεται σε μια τυπική ή κοινή χρήση αυτής της κατηγορίας προϊόντων, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του συγκεκριμένου χρήστη ή από τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος χρήστης χρησιμοποιεί πραγματικά ή αναμένει ή αναμένεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν. Ένα προϊόν είναι καταναλωτικό προϊόν, ανεξάρτητα από το αν το προϊόν έχει σημαντικές εμπορικές, βιομηχανικές ή μη καταναλωτικές χρήσεις, εκτός εάν οι χρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τον μοναδικό σημαντικό τρόπο χρήσης του προϊόντος.

«Πληροφορίες Εγκατάστασης» για ένα προϊόν χρήστη είναι οποιεσδήποτε μέθοδοι, διαδικασίες, κλειδιά εξουσιοδότησης ή άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και εκτέλεση τροποποιημένων εκδόσεων ενός καλυπτόμενου έργου στο εν λόγω προϊόν χρήστη από μια τροποποιημένη έκδοση της Αντίστοιχης Πηγής. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να διασφαλίζεται ότι η συνεχής λειτουργία του τροποποιημένου αντικειμενικού κώδικα σε καμία περίπτωση δεν αποτρέπεται ούτε παρακωλύεται μόνο και μόνο επειδή έχει γίνει τροποποίηση.

Εάν μεταβιβάζετε ένα έργο αντικειμενικού κώδικα σύμφωνα με την παρούσα ενότητα μέσα σε ένα Προϊόν Χρήστη, μαζί με ένα Προϊόν Χρήστη, ή ειδικά για χρήση μέσα σε ένα Προϊόν Χρήστη, και η μεταβίβαση γίνεται στο πλαίσιο μιας συναλλαγής κατά την οποία το δικαίωμα κατοχής και χρήσης του Προϊόντος Χρήστη μεταβιβάζεται στον παραλήπτη επ’ αόριστον ή για ορισμένο χρονικό διάστημα (ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζεται η συναλλαγή), η Αντίστοιχη Πηγή που μεταβιβάζεται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις Πληροφορίες Εγκατάστασης. Η απαίτηση αυτή όμως δεν ισχύει, εάν ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε τρίτος διατηρεί τη δυνατότητα εγκατάστασης τροποποιημένου αντικειμενικού κώδικα στο Προϊόν Χρήστη (για παράδειγμα, το έργο έχει εγκατασταθεί σε ROM).

Η απαίτηση για την παροχή Πληροφοριών Εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει την απαίτηση για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, εγγύησης ή ενημερώσεων για ένα έργο που έχει τροποποιηθεί ή εγκατασταθεί από τον παραλήπτη ή για το Προϊόν Χρήστη το οποίο έχει τροποποιηθεί ή εγκατασταθεί. Η πρόσβαση σε ένα δίκτυο μπορεί να απαγορευτεί όταν η ίδια η τροποποίηση επηρεάζει ουσιωδώς και αρνητικά τη λειτουργία του δικτύου ή παραβιάζει τους κανόνες και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω του δικτύου.

Η Αντίστοιχη Πηγή που μεταβιβάζεται και οι Πληροφορίες Εγκατάστασης που παρέχονται, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, πρέπει να είναι σε μορφή δημόσια τεκμηριωμένη (και με μια εφαρμογή διαθέσιμη στο κοινό σε πηγαίο κώδικα) και να μην απαιτεί ειδικό κωδικό πρόσβασης ή κλειδί για ξεπακετάρισμα, ανάγνωση ή αντιγραφή.

7. Πρόσθετοι όροι.

«Πρόσθετες άδειες» είναι όροι που συμπληρώνουν τους όρους της παρούσας Άδειας εξαιρώντας έναν ή περισσότερους από τους όρους της. Οι πρόσθετες άδειες που ισχύουν για το σύνολο του Προγράμματος αντιμετωπίζονται σαν να περιλαμβάνονταν στην παρούσα Άδεια, στον βαθμό που είναι έγκυρες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν οι πρόσθετες άδειες ισχύουν μόνο για μέρος του Προγράμματος, το μέρος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά σύμφωνα με αυτές τις άδειες, αλλά ολόκληρο το Πρόγραμμα εξακολουθεί να διέπεται από την παρούσα Άδεια ανεξάρτητα από τις πρόσθετες άδειες.

Όταν μεταβιβάζετε αντίγραφο ενός καλυπτόμενου έργου, μπορείτε, κατ’ επιλογή σας, να αφαιρέσετε τυχόν πρόσθετες άδειες από αυτό το αντίγραφο ή από οποιοδήποτε μέρος του. (Οι πρόσθετες άδειες μπορεί να είναι γραμμένες με την απαίτηση της αφαίρεσής τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τροποποιείτε το έργο). Μπορείτε να τοποθετήσετε πρόσθετες άδειες σε υλικό, το οποίο έχετε προσθέσει εσείς σε καλυπτόμενο έργο και για το οποίο έχετε ή μπορείτε να δώσετε την κατάλληλη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Άδειας, για υλικό που προσθέτετε σε καλυπτόμενο έργο, μπορείτε (εφόσον έχετε την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού αυτού) να συμπληρώσετε τους όρους της παρούσας Άδειας με τους εξής όρους:

α) Αποποίηση της εγγύησης ή περιορισμό της ευθύνης με διαφορετικό τρόπο από τους όρους των ενοτήτων 15 και 16 της παρούσας Άδειας· ή

β) Απαίτηση της διατήρησης συγκεκριμένων εύλογων νομικών σημειώσεων ή ρητής αναγνώρισης συνεισφοράς του δημιουργού στο εν λόγω υλικό ή στις Κατάλληλες Νομικές Σημειώσεις που εμφανίζονται από έργα που το περιέχουν· ή

γ) Απαγόρευση παραποίησης της προέλευσης του εν λόγω υλικού ή απαίτηση επισήμανσης με εύλογο τρόπο των τροποποιημένων εκδόσεων του εν λόγω υλικού ως διαφορετικών από την αρχική έκδοση· ή

δ) Περιορισμό χρήσης για διαφημιστικούς σκοπούς των ονομάτων των δικαιοπαρόχων ή των δημιουργών του υλικού· ή

ε) Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων βάσει της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων για χρήση ορισμένων εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών· ή

στ) Απαίτηση αποζημίωσης των δικαιοπαρόχων και των δημιουργών του εν λόγω υλικού από όποιον μεταβιβάζει το υλικό (ή τροποποιημένες εκδόσεις του) με συμβατικές δεσμεύσεις αξιοπιστίας προς τον παραλήπτη, για οποιαδήποτε αξιοπιστία που οι εν λόγω συμβατικές δεσμεύσεις επιβάλλουν άμεσα στους δικαιοπαρόχους και στους συντάκτες.

Όλοι οι άλλοι περιοριστικοί πρόσθετοι όροι θεωρούνται «περαιτέρω περιορισμοί» κατά την έννοια της ενότητας 10. Εάν το Πρόγραμμα, όπως το παραλάβατε, ή οποιοδήποτε τμήμα του, περιέχει μια σημείωση που δηλώνει ότι διέπεται από την παρούσα Άδεια μαζί με έναν όρο που συνιστά περαιτέρω περιορισμό, μπορείτε να αφαιρέσετε εκείνον τον όρο. Εάν ένα έγγραφο άδειας περιέχει έναν περαιτέρω περιορισμό, αλλά επιτρέπει τη νέα αδειοδότηση ή τη μεταβίβαση σύμφωνα με την παρούσα Άδεια, μπορείτε να προσθέσετε σε ένα καλυπτόμενο έργο υλικό που διέπεται από τους όρους εκείνου του εγγράφου άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο περαιτέρω περιορισμός δεν εξακολουθεί να ισχύει μετά τη νέα αδειοδότηση ή μεταβίβαση.

Εάν προσθέσετε όρους σε ένα καλυπτόμενο έργο σύμφωνα με αυτήν την ενότητα, πρέπει να τοποθετήσετε στα σχετικά πηγαία αρχεία μια δήλωση των πρόσθετων όρων που ισχύουν για εκείνα τα αρχεία ή μια σημείωση που να υποδεικνύει πού βρίσκονται οι εφαρμοστέοι όροι.

Οι πρόσθετοι όροι, περιοριστικοί ή μη, μπορούν να δηλωθούν υπό μορφή χωριστής έγγραφης άδειας ή να δηλωθούν ως εξαιρέσεις· οι παραπάνω απαιτήσεις ισχύουν και με τους δύο τρόπους.

8. Λήξη.

Απαγορεύεται να διαδώσετε ή να τροποποιήσετε ένα καλυπτόμενο έργο με τρόπο άλλον από αυτόν που ρητώς προβλέπεται από την παρούσα Άδεια. Οποιαδήποτε διαφορετική προσπάθεια διάδοσης ή τροποποίησης είναι άκυρη και καταργεί αυτόματα τα δικαιώματα που σας παρέχονται με την παρούσα Άδεια (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται βάσει της τρίτης παραγράφου της ενότητας 11).

Ωστόσο, εάν παύσετε κάθε παραβίαση της παρούσας Άδειας, τότε η άδειά σας από συγκεκριμένο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων αποκαθίσταται (α) προσωρινά, εκτός εάν και έως ότου ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων καταγγείλει ρητά και οριστικά την άδειά σας, και (β) οριστικά, εάν ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων δεν σας ειδοποιήσει για την παραβίαση με κάποιον εύλογο τρόπο σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την παύση.

Επιπλέον, η άδειά σας από έναν συγκεκριμένο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων αποκαθίσταται οριστικά, εάν ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων σάς ειδοποιήσει για την παραβίαση με κάποιον εύλογο τρόπο, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνετε ειδοποίηση για παραβίαση της παρούσας Άδειας (για οποιοδήποτε έργο) από τον εν λόγω κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, και εάν τελικά θεραπεύσετε την παραβίαση σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη στιγμή που λάβατε την ειδοποίηση.

Η λήξη των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την παρούσα ενότητα δεν καταργεί τις άδειες των μερών που έχουν λάβει αντίγραφα ή δικαιώματα από εσάς σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Εάν τα δικαιώματά σας έχουν καταργηθεί και δεν έχουν αποκατασταθεί μόνιμα, δεν δικαιούστε να λάβετε νέες άδειες για το ίδιο υλικό σύμφωνα με την ενότητα 10.

9. Δεν απαιτείται αποδοχή για την κατοχή αντιγράφων.

Δεν απαιτείται η αποδοχή της παρούσας Άδειας προκειμένου να λάβετε ή να εκτελέσετε ένα αντίγραφο του Προγράμματος. Η επικουρική διάδοση ενός καλυπτόμενου έργου, η οποία συμβαίνει αποκλειστικά ως συνέπεια της χρήσης ομότιμης μετάδοσης για τη λήψη αντιγράφου, ομοίως δεν απαιτεί αποδοχή. Ωστόσο, τίποτα άλλο εκτός από την παρούσα Άδεια δεν σας παρέχει το δικαίωμα να διαδώσετε ή να τροποποιήσετε ένα καλυπτόμενο έργο. Εάν δεν αποδέχεστε την παρούσα Άδεια, οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα. Επομένως, τροποποιώντας ή διαδίδοντας ένα καλυπτόμενο έργο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παρούσα Άδεια για να το κάνετε.

10. Αυτόματη αδειοδότηση μεταγενέστερων παραληπτών.

Κάθε φορά που μεταβιβάζετε ένα καλυπτόμενο έργο, ο παραλήπτης λαμβάνει αυτόματα μια άδεια από τους αρχικούς δικαιούχους, για να εκτελεί, να τροποποιεί και να διαδίδει αυτό το έργο, σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Δεν είστε εσείς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση τρίτων στην παρούσα Άδεια.

«Συναλλαγή νομικού προσώπου» είναι μια συναλλαγή που είτε μεταβιβάζει τον έλεγχο ενός οργανισμού ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του είτε υποδιαιρεί έναν οργανισμό είτε συγχωνεύει οργανισμούς. Εάν η διάδοση ενός καλυπτόμενου έργου προκύπτει από μια συναλλαγή νομικού προσώπου, κάθε μέρος της συναλλαγής αυτής που λαμβάνει ένα αντίγραφο του έργου, λαμβάνει επίσης οποιεσδήποτε άδειες χρήσης του έργου που είχε ή μπορούσε να δώσει ο προκάτοχος του μέρους αυτού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και το δικαίωμα στην κατοχή της Αντίστοιχης Πηγής του έργου από τον προκάτοχο που τον διέθετε, εάν ο προκάτοχος τον έχει ή μπορεί να τον αποκτήσει με εύλογη προσπάθεια.

Απαγορεύεται να επιβάλετε περαιτέρω περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται ή που κατοχυρώνονται με αυτή την Άδεια. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επιβάλετε κάποια αμοιβή ή άλλη χρέωση για την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται με αυτή την Άδεια και δεν μπορείτε να ξεκινήσετε δικαστική διαμάχη (συμπεριλαμβανομένης της ανταγωγής ή ανταπαίτησης σε δικαστική διαμάχη) με τον ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε αξίωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας παραβιάζεται με την παραγωγή, χρήση, πώληση, προσφορά προς πώληση ή εισαγωγή του Προγράμματος ή οποιουδήποτε μέρους του.

11. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ως «συντελεστής» νοείται ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων που επιτρέπει βάσει της παρούσας Άδειας τη χρήση του Προγράμματος ή ενός έργου στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα. Το έργο που αδειοδοτείται κατ’ αυτόν τον τρόπο καλείται «έκδοση του συντελεστή».

Οι «ουσιώδεις αξιώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» ενός συντελεστή είναι όλες οι αξιώσεις που απορρέουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχει ή ελέγχει ο συντελεστής, είτε τα είχε ήδη είτε τα απέκτησε εκ των υστέρων, οι οποίες θα παραβιάζονταν με κάποια ενέργεια που επιτρέπει η παρούσα Άδεια, δηλαδή δημιουργία, χρήση ή πώληση της έκδοσης του συντελεστή, αλλά δεν περιλαμβάνονται οι αξιώσεις που θα παραβιάζονταν μόνο ως συνέπεια της περαιτέρω τροποποίησης της έκδοσης του συντελεστή. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ο «έλεγχος» περιλαμβάνει το δικαίωμα χορήγησης υποαδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά τρόπο που να συνάδει με τις απαιτήσεις της παρούσας Άδειας.

Κάθε συντελεστής σάς παραχωρεί μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις βασικές αξιώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του συντελεστή, για τη δημιουργία, χρήση, πώληση, προσφορά προς πώληση, εισαγωγή και με άλλο τρόπο εκτέλεση, τροποποίηση και διάδοση του περιεχομένου της έκδοσης του συντελεστή.

Στις επόμενες τρεις παραγράφους, ως «άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας» νοείται κάθε ρητή συμφωνία ή δέσμευση, όπως και αν αυτή ονομάζεται, για τη μη εφαρμογή ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας (όπως η ρητή άδεια πρακτικής εφαρμογής μιας ευρεσιτεχνίας ή η δέσμευση να μην υποβληθεί μήνυση για παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας). «Χορήγηση» μιας τέτοιας άδειας εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας σε συμβαλλόμενο μέρος σημαίνει ανάληψη μιας συμφωνίας ή δέσμευσης να μην ισχύσει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενάντια στο συμβαλλόμενο μέρος.

Εάν μεταβιβάζετε ένα καλυπτόμενο έργο, το οποίο εν γνώσει σας βασίζεται σε άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και η Αντίστοιχη Πηγή του έργου δεν είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε να την αντιγράψει, δωρεάν και υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, μέσω ενός δημόσια διαθέσιμου δικτυακού διακομιστή ή άλλου εύκολα προσβάσιμου μέσου, τότε πρέπει είτε (1) να καταστήσετε την Αντίστοιχη Πηγή πράγματι διαθέσιμη είτε (2) να μεριμνήσετε ώστε να στερηθείτε το όφελος της άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το συγκεκριμένο έργο είτε (3) να μεριμνήσετε, κατά τρόπο που να συνάδει με τις απαιτήσεις της παρούσας Άδειας, για την επέκταση της άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε μεταγενέστερους παραλήπτες. «Εν γνώσει σας» σημαίνει ότι έχετε την πραγματική γνώση ότι, εάν δεν υπήρχε η άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η μεταβίβαση του καλυπτόμενου έργου σε μια χώρα ή η χρήση του καλυπτόμενου έργου από τον παραλήπτη σας σε μια χώρα θα παραβίαζε ένα ή περισσότερα αναγνωρίσιμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην εν λόγω χώρα, τα οποία έχετε λόγους να πιστεύετε ότι είναι έγκυρα.

Εάν, στο πλαίσιο μιας ή σε σχέση με μια ενιαία συναλλαγή ή συμφωνία, μεταβιβάζετε ή διαδίδετε ένα καλυπτόμενο έργο και χορηγείτε μια άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ορισμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που λαμβάνουν το καλυπτόμενο έργο, η οποία τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν, να διαδίδουν, να τροποποιούν ή να μεταβιβάζουν ένα συγκεκριμένο αντίγραφο του καλυπτόμενου έργου, τότε η άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που χορηγείτε επεκτείνεται αυτόματα σε όλους τους παραλήπτες του καλυπτόμενου έργου και των έργων που βασίζονται σε αυτό.

Μια άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι «μεροληπτική», εάν δεν περιλαμβάνει στο πλαίσιο κάλυψής της ή απαγορεύει την άσκηση ή εξαρτάται από τη μη άσκηση ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα που χορηγούνται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας Άδειας. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα καλυπτόμενο έργο, εάν είστε συμβαλλόμενο μέρος σε μια συμφωνία με τρίτο μέρος που ασχολείται εμπορικά με τη διανομή λογισμικού, στο πλαίσιο της οποίας καταβάλλετε πληρωμή στο τρίτο αυτό μέρος με βάση την έκταση της δραστηριότητάς σας για τη μεταβίβαση του έργου, και υπό την οποία το τρίτο μέρος χορηγεί, σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη που θα λάμβαναν το καλυπτόμενο έργο από εσάς, μια μεροληπτική άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας α) σε σχέση με τα αντίγραφα του καλυπτόμενου έργου που μεταβιβάζετε εσείς (ή τα αντίγραφα που δημιουργούνται από τα αντίγραφα αυτά) ή β) κυρίως για και σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή συλλογές που περιέχουν το καλυπτόμενο έργο, εκτός εάν συνάψατε την εν λόγω συμφωνία ή η εν λόγω άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε πριν από τις 28 Μαρτίου 2007.

Τίποτα στην παρούσα Άδεια δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως αποκλεισμός ή περιορισμός οποιασδήποτε σιωπηρής άδειας ή άλλης άμυνας κατά της παραβίασης που μπορεί διαφορετικά να είναι διαθέσιμη σε εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

12. Καμία παραχώρηση της ελευθερίας των άλλων.

Εάν σας επιβληθούν όροι (είτε με δικαστική απόφαση είτε με συμφωνία είτε με άλλον τρόπο), οι οποίοι αντιβαίνουν στους όρους της παρούσας Άδειας, οι όροι αυτοί δεν σας απαλλάσσουν από τους όρους της παρούσας Άδειας. Εάν δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα καλυπτόμενο έργο έτσι ώστε να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα Άδεια και άλλες συναφείς υποχρεώσεις σας, τότε δεν σας επιτρέπεται καθόλου η μεταβίβαση. Για παράδειγµα, εάν συµφωνήσετε µε όρους που σας υποχρεώνουν να εισπράξετε ένα τέλος χρήσης για περαιτέρω µεταβίβαση από εκείνους στους οποίους µεταβιβάσατε το Πρόγραµµα, ο µόνος τρόπος για να ικανοποιήσετε τόσο εκείνους τους όρους όσο και την παρούσα Άδεια, είναι να απέχετε εντελώς από τη µεταβίβαση του Προγράµµατος.

13. Διάδραση δικτύου εξ αποστάσεως· Χρήση με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Άδειας, εάν τροποποιήσετε το Πρόγραμμα, η τροποποιημένη έκδοσή σας πρέπει να προσφέρει με ευδιάκριτο τρόπο σε όλους τους χρήστες που διαδρούν με αυτό εξ αποστάσεως μέσω δικτύου υπολογιστών (εάν η έκδοσή σας υποστηρίζει τέτοια διάδραση) τη δυνατότητα να λάβουν την Αντίστοιχη Πηγή της έκδοσής σας, παρέχοντας πρόσβαση στην Αντίστοιχη Πηγή από έναν διακομιστή δικτύου χωρίς χρέωση, μέσω κάποιου τυπικού ή συνήθους μέσου διευκόλυνσης αντιγραφής λογισμικού. Αυτή η Αντίστοιχη Πηγή θα πρέπει να περιλαμβάνει την Αντίστοιχη Πηγή για κάθε έργο που καλύπτεται από την έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU και ενσωματώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Άδειας, έχετε την άδεια να συνδέσετε ή να συνδυάσετε οποιοδήποτε καλυπτόμενο έργο με ένα έργο που έχει αδειοδοτηθεί υπό την έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU σε ένα ενιαίο συνδυασμένο έργο και να μεταβιβάσετε το έργο που προκύπτει. Οι όροι της παρούσας Άδειας θα συνεχίσουν να ισχύουν ως προς το μέρος που συνιστά το καλυπτόμενο έργο, αλλά το έργο με το οποίο είναι συνδυασμένο θα συνεχίσει να υπάγεται στην έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU.

14. Αναθεωρημένες εκδόσεις της παρούσας Άδειας.

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να δημοσιεύει κατά καιρούς αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, αλλά μπορεί να διαφέρουν στις λεπτομέρειες για να αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα ή ανησυχίες.

Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν το Πρόγραμμα καθορίζει ότι ισχύει μια συγκεκριμένη αριθμημένη έκδοση της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU «ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση», έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις είτε αυτής της αριθμημένης έκδοσης είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης που δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Εάν το Πρόγραμμα δεν προσδιορίζει αριθμό έκδοσης της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση που έχει δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

Εάν το Πρόγραμμα ορίζει ότι ένας πληρεξούσιος μπορεί να αποφασίσει ποιες μελλοντικές εκδόσεις της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η δημόσια δήλωση αποδοχής μιας έκδοσης από τον πληρεξούσιο αυτόν σας εξουσιοδοτεί μόνιμα να επιλέξετε αυτή την έκδοση για το Πρόγραμμα.

Μεταγενέστερες εκδόσεις της άδειας μπορεί να σας δώσουν πρόσθετες ή διαφορετικές άδειες. Ωστόσο, δεν επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις σε κανέναν δημιουργό ή κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ως συνέπεια της επιλογής σας να ακολουθήσετε μια μεταγενέστερη έκδοση.

15. Αποποίηση εγγύησης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.

16. Περιορισμός της ευθύνης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ Ή ΤΡΙΤΟΙ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

17. Ερμηνεία των ενοτήτων 15 και 16.

Εάν η αποποίηση της εγγύησης και ο περιορισμός της ευθύνης που προβλέπονται ανωτέρω δεν μπορούν να έχουν τοπική νομική ισχύ σύμφωνα με τους όρους τους, τα αρμόδια δικαστήρια θα εφαρμόσουν την τοπική νομοθεσία που προσεγγίζει περισσότερο μια απόλυτη παραίτηση από κάθε αστική ευθύνη σχετικά με το Πρόγραμμα, εκτός εάν μια εγγύηση ή ανάληψη ευθύνης συνοδεύει ένα αντίγραφο του Προγράμματος έναντι αμοιβής.

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πώς να εφαρμόσετε αυτούς τους όρους στα νέα σας προγράμματα

Εάν προγραμματίζετε ένα νέο πρόγραμμα και στόχος σας είναι η μεγαλύτερη δυνατή χρήση του από το κοινό, ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε είναι να το κάνετε ελεύθερο λογισμικό, το οποίο όλοι θα μπορούν να αναδιανέμουν και να τροποποιούν υπό τους όρους αυτούς.

Για να το κάνετε αυτό, επισυνάψτε τις ακόλουθες σημειώσεις στο πρόγραμμα. Είναι ασφαλέστερο να τις επισυνάψετε στην αρχή κάθε πηγαίου αρχείου, ώστε να δηλώνεται πιο αποτελεσματικά η αποποίηση της εγγύησης· και κάθε αρχείο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τη σειρά «copyright» και μια υπόδειξη ως προς το πού βρίσκεται ολόκληρη η σημείωση.

  <μια γραμμή για να δώσετε το όνομα του προγράμματος και μια σύντομη περιγραφή για το τι κάνει>.
  Copyright (C) <έτος> <όνομα συγγραφέα>
  Το παρόν πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό: μπορείτε να το αναδιανείμετε ή/και να το
  τροποποιήσετε υπό τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU, όπως αυτή έχει
  δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού είτε με την έκδοση 3 της Άδειας είτε (κατ'
  επιλογήν) με οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.
  Το παρόν πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ·
  χωρίς ούτε τη σιωπηρή εγγύηση της ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
  ΣΚΟΠΟ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Affero GNU.
  Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης Affero GNU μαζί με
  αυτό το πρόγραμμα. Αν όχι, δείτε εδώ: <https://www.gnu.org/licenses/>.

Προσθέστε επίσης πληροφορίες για το πώς μπορεί να έρθει κανείς σε επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού και έντυπου ταχυδρομείου.

Εάν το λογισμικό σας μπορεί να αλληλεπιδράσει εξ αποστάσεως με τους χρήστες μέσω ενός δικτύου υπολογιστών, θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι παρέχει στους χρήστες έναν τρόπο για να αποκτήσουν την πηγή του. Για παράδειγμα, εάν το πρόγραμμά σας είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η διεπαφή του θα μπορούσε να εμφανίζει έναν σύνδεσμο «Πηγή» που οδηγεί τους χρήστες σε ένα αρχείο του κώδικα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσατε να προσφέρετε τον πηγαίο κώδικα και διαφορετικές λύσεις θα είναι καλύτερες για διαφορετικά προγράμματα· δείτε την ενότητα 13 για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε από τον εργοδότη σας (εάν εργάζεστε ως προγραμματιστής) ή τη σχολή σας, αν υπάρχει, να υπογράψουν μια «δήλωση αποποίησης πνευματικών δικαιωμάτων» για το πρόγραμμα, εφόσον είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, καθώς και για το πώς να εφαρμόσετε και να ακολουθήσετε την GNU AGPL, δείτε εδώ: <https://www.gnu.org/licenses/>.